Üyelik Formu

Rumuz:*
Şifre:*
Şifre (Tekrar):*
E-postanız:*
(Lütfen doğru e-mail adresi girin)
Cinsiyetiniz:*
Medeni durumunuz:
Doğum tarihiniz:
Yaşadığınız Şehir:*

1. Niyetimevlilik.com'da üyelik þahsa özeldir. Üyelik haklarý ;baþkalarýna devredilemez.

2. Niyetimevlilik.com'da kullanýcýlar birbirleri & site ile olan iletiþimlerinde;Türkiye CumhuriyetiDevleti'nde geçerli tüm yasalara uymakla zorunludurlar. Niyetimevlilik.com'da kullanýcýlar, web sitemizi kullanarak yasalar karþýsýnda suç sayýlan herhangi bir fiili gerçekleþtiremez, genel ahlaka,hukuka aykýrý davranamazlar. Niyetimevlilik.com'da suç iþlenmesi ve hukuka aykýrý davranýþlarda bulunulmasý durumunda sorumluluk þahsa aittir. Kiþilerin hareketlerinden doðan hukuki sorunlardan niyetimevlilik.com sorumlu deðildir.

3. niyetimevlilik.com'da üye olmak için 18 yaþýndan büyük olma zorunluluðu vardýr.

4. niyetimevlilik.com'da e-posta adresi bir kez kullanýlýr.Kullanýcýlar , üyelik bilgilerini ve þifrelerini korumak zorundadýrlar. Kullanýcýlarin baþkalarýna verdiði bilgiler yüzünden oluþacak zararlardan , niyetimevlilik.com sorumlu deðildir.

5. Niyetimevlilik.com'da açýlan profiller bütün niyetimevlilik.com ziyaretçilerine açýktýr.kullanýcýlarin profillerinde kimlik , adres ve iletiþim bilgilerini açýklamalarý yasaktýr. Bu durumun tespid edilirse üyelik haber vermeksizin iptal edilecektir. kullanýcýlarin profillerinde verilen bu yöndeki bilgiler yüzünden oluþabilecek zararlardan niyetimevlilik.com sorumlu deðildir.

6. Niyetimevlilik.com'da kullanýcýlar, niyetimevlilik.com'un tüm alanlarýnda, baþkalarýna ait telif haklarýna, ticari haklarýna ve diðer mülkiyet haklarýna karþý hareketlerinden direkt olarak sorumludur.Altýncý maddeye karþý davranýþlar yüzünden niyetimevlilik.com'a verilecek zararlar, zararlarý yaratan kullanýcýlar tarafýndan tanzim edilir. Zararlarýn tazmini niyetimevlilik.com'un þahsý adýna da dava açmasýna engel deðildir.

7. Çeþitli tüzel þahýs adýna niyetimevlilik.com'da üyelik profili oluþturulamaz.

8. Kullanýcýlar, niyetimevlilik.com'da çeþitli tecimsel çalýþma ve harekette bulunamaz; çeþitli yönelik etkinlikte bulunamaz.

9. Kullanýcýlar, interaktif alan ve araçlarýn bireysel ve ortak kullanýmýný engelleyebilecek, iletiþimi sekteye uðratabilecek giriþimlerde bulunamaz.

10. Kullanýcýlar, þahsi verileri haricinde, niyetimevlilik.com'a yolladýklarý çeþitli verilerin kullaným hakkýný niyetimevlilik.com'a sýnýrsýz ve süresiz olarak vermiþ kabul edilirler.Niyetimevlilik.com kullanýcýlarinin gönderdiði bu veriler, kullanýcýlarin kiþilik haklarýna zarar vermemek þartýyla kullanabilirler. Niyetimevlilik.com, kiþiye özel verileri, kullanýcýlar aksi þekilde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacaðýný temin eder.

11. Niyetimevlilik.com, sitenin çeþitli yerlerinde,farklý yöntemlerler kullanýcýlari tarafýndan açýða vurulan düþüncelerden, gerçekleþen konuþmalardan sorumlu tutulamaz. Bu düþüncelerin yayýnlanmasý veya iletiþime imkan verilmesi niyetimevlilik.com'un bu düþüncelere katýldýðý anlamýna gelmez.

12. Niyetimevlilik.com, farklý nedenlerle link verdiði, tanýtýmýný veya reklamýný yaptýðý sitelerin içeriðinden sorumlu deðildir.

13. Baþtan fiyatlandýrýlmamýþ ve bedeli ödenmemiþ bütün hizmetler gerekli görüldüðünde niyetimevlilik.com tarafýndan sýnýrlandýrýlabilir ya da sonlandýrýlabilir. Bedelsiz üyeliklerde, kullanýcýlar eski mesajlarýný ve diðer kayýtlarý uzun zaman silmezlerse niyetimevlilik.com gerekli gördüðünde en eski kayýtlardan baþlayarak silme iþleminiyapabilir. Bu iþlemler yüzünden kullanýcýlar hak iddia edemez.

14. Teknik mecburiyetlerden, bakým yahut yenileme iþlemlerinden, telefon þebekesinden, servis saðlayýcýdan ve elektrik kesintilerinden dolayý hizmetin verilmesinde yaþanabilecek aksaklýklardan niyetimevlilik.com sorumlu tutulamaz.

15. niyetimevlilik.com üyeyle tüm yazýþmalarýný üye olurken verdiði e-posta adresi vasýtasý ile yapar. niyetimevlilik.com'a verilen e-postanýn yanlýþlýðýndan, geçersizliðinden veya baþkasýna ait oluþundan doðabilecek zararlardan niyetimevlilik.com sorumlu tutulamaz.

16. niyetimevlilik.com ' da iki ayrý üyelik statüsü vardýr: Standart Üyelik ve Süper Üyelik. Süper Üyelik süreye baðlý olarak fiyatlandýrýlmýþ üyelik tipleridir. Üyelik tipleri ve fiyatlar konusundaki bilgiler sitenin çeþitli yerlerinde bulunmakla birlikte;deðiþiklikler ödeme aþamasýndan önce kullanýcýlare bildirilmektedir.

17. niyetimevlilik.com ' da diðer kullanýcýlari rahatsýz etmeden belli bir süre geçirip sitenin kuruluþ amacýna uygun davranacaðý anlaþýlan ve diðer kullanýcýlarin de onayýný alan üye Standart Üye olur.

18. Ödeme iþlemleri esnasýnda , oluþacak elektrik kesintisi ve herhangiarýzalardan, bankalarla ilgili doðabilecek hatalar yüzünden niyetimevlilik.com sorumlu tutulamaz.

19. Süper yani bedelli üyelik, kullanýcýya sözleþmenin kurallarýný ihlal hakký vermez. niyetimevlilik.com un herhangi bir alanýnda ve tüm kullanýcýlarla iletiþimleri esnasýnda kanunlara,ahlaka ve sözleþmemize karþý davrandýðý tespit edilen üyelerle ilgili, üyelik tipini göz önüne almadan sözleþmede yazýlý olan yaptýrýmlar uygulanacaktýr.Açýklanan nedenlerle üyelikten men edilen kiþi haklarýnýn ihlal edildiði iddiasýnda bulunamaz, ödediði bedelin iadesini isteyemez.

20. Satýn alýnan tüm üyelikler için niyetimevlilik.com ,yasalara uygun olarak fatura keser.

21. Bedelli kullanýcýlarýn þahsi istekleriyle üyeliklerini bitirmeleri yada yasalara,ahlaka ve sözleþme kurallarýna aykýrý davranýþý nedeniyle üyelikten men edilmesi halinde üyelik bedeli kýsmen ya da tamamen iade edilmez.

22. Niyetimevlilik.com'da Süper üytelik bedel ödeme esnasýnda aktarýlan bilgiler 128 bit SSL güvenlik bölgesi içinde aktarýlmaktadýr. SSL yani Secure Sockets Layer uluslarasý güvenlik standartýdýr. e-ticaret siteleri ,bankalar ve ödeme iþlemi yapýlan tüm Ýnternet sitelerinde mali bilgilerin güvenli aktarýmýný saðlamakta kullanýlýr.

23. Kullanýcý site ile olan kontaklarýnda ,kullanacaðýyazýlarda,kredi kartý bilgilerini yazmamalýdýr. Bu gibi yazýlarýn ilgisiz kiþilerce görülemeyeceði garanti edilemez. Bu nedenle karþýlaþýlacak zararlardan niyetimevlilik.com sorumlu deðildir.

24. Kredi kartý ile ilgili bilgilerinin , niyetimevlilik.com'daki ödeme araçlarý haricinde herhangi baþka bir yolla bildirilmesini gerekenhallerde 0 212 605 04 36 numaralý telefondan niyetimevlilik.com yetkilileriyle iletiþime geçilmelidir.

25. niyetimevlilik.com, gerekli gerekli bulduðu hallerde verdiði hizmetin güvenli þekilde ilerlemesi için yahut hukuki nedenlerle üyeler arasýndaki anlaþmazlýklarý takip edebilir. Fakat üyeler arasýndaki iletiþime karýþmakla yükümlü deðildir.

26. niyetimevlilik.com üyelerince sitede herhangi bir alana yollanan herhangi bir bilgiyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliði, hizmetin devamlýlýðý, teknik zorunluluklar; yasalara, genel ahlaka ve sözleþme hükümlerine aykýrýlýk gibi gerekçelerle kýsmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayý niyetimevlilik.com'dan þikayetçi olunamaz.

27. niyetimevlilik.com sözleþme üstünde farklýlýklar yapma yetkisine sahiptir. Bu farklýlýklar sözleþmenin bulunduðu Ýnternet sayfasýnda ilan edilecektir.

28. sözleþme hükümlerini ihlal ederek niyetimevlilik.com'a, personeline, donanýmýna, yazýlýmýna ve içeriðine verilecek zararý tazmin yükümlülüðü zararý veren üyeye aittir.

29. sözleþme hükümlerine aykýrý hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleþmeyi ihlal sebebiyle üyeliði iptal edilenler hak iddia edemez.

  Üyelik sözleşmesinde yazılanları okudum kabul ediyorum. .
  Ip Adresiniz: 3.235.120.150 | Host Adresiniz: ec2-3-235-120-150.compute-1.amazonaws.com